Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE

Osobie niepełnosprawnej, która objęta jest powszechnym ubezpieczeniem społecznym, przysługuje prawo do bezpłatnego (lub za częściową dopłatą własną) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, takie jak np. aparaty słuchowe, obuwie ortopedyczne, protezy kończyn górnych i dolnych, laski, kule, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, cewniki, pieluchomajtki itp. Pełny wykaz wyrobów medycznych podlegających całkowitej lub częściowej refundacji, a także wysokość wkładu własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowe kryteria ich przyznawania
i okresy użytkowania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565 z późn.zm.).

Jeśli na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy osoba niepełnosprawna otrzyma dofinansowanie z NFZ, może również ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego ze środków PFRON, które pozostają w dyspozycji PCPR. O przyznaniu dofinansowania ze środków PFRON decyduje kryterium dochodowe wnioskodawcy i wszystkich osób prowadzących z wnioskodawcą wspólne gospodarstwo domowe.

 

UWAGA: PCPR nie udziela dofinansowania do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, które nie są refundowane przez NFZ.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  2. Kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu),
  3. w przypadku dziecka kopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  4. zaświadczenie wystawione przez płatnika wynagrodzenia, świadczenia emerytalnego, rentowego lub inny dokument (oryginał do wglądu) potwierdzający wysokość dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą (obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku),
  5. potwierdzona za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w przypadku środków pomocniczych tj. pieluchomajtek, cewników, worków, zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych itp. część A i część B zlecenia),
  6. oryginał faktury lub rachunku uproszczonego na zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawione na osobę niepełnosprawną. Faktura powinna określać kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego /NFZ/ oraz kwotę udziału własnego

ZAŁĄCZNIKI:

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.