Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Powiatowy Punkt Konsultacyjno-Doradczy

Powiatowy Punkt Konsultacyjno- Doradczy utworzony w ramach realizacji projektu przez Powiat Opatowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Droga do sukcesu”, współfinansowanego z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej,Działanie7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

    Celem działalności Punktu jest poprawa dostępności do szerokiej jakości usług
o charakterze społecznym i zawodowym.

Nadzór nad Punktem sprawuje Kierownik PCPR.

     Adresatami usług świadczonych przez Punkt są osoby zamieszkujące na terenie Powiatu opatowskiego tj. osoby niepełnosprawne, ofiary przemocy w rodzinie, osoby w trudnej sytuacji życiowej, uzależnieni od alkoholu, ich rodziny i bliscy oraz osoby z grup i rodzin szczególnego ryzyka.

     W Punkcie Konsultacyjno-Doradczym bezpłatnych porad udzielają wszyscy pracownicy PCPR-u. Dodatkowo w 2014 r. dzięki dodatkowym funduszom uzyskanym z POKL-u, możliwe było zatrudnienie większej liczby osób specjalizujących się w doradztwie z zakresu:

-        Pomocy osobom niepełnosprawnym,

-        Pracy socjalnej,

-        Pomocy pedagogicznej,

-        Interwencji kryzysowej,

-        Konsultacji prawnej

-        Konsultacji psychologicznej

-        Doradztwa zawodowego

     W ramach POKL-u, Punkt Konsultacyjno-Doradczy działa do dnia 31.12.2014 r.

 Godziny pracy Punktu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30  – 15.30 .

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.