Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Mieszkanie Treningowe

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie  prowadzone jest mieszkanie treningowe nr 1 oraz nr 2.

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z tej formy pomocy dostępne są w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
tel.: 15 8684 409, e-mail: pcpr@pcpropatow.pl

W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia funkcji społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

Wsparcie w mieszkaniu treningowym może być przyznane osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, tj. w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Kwalifikacja osoby ubiegającej się o pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym odbywa się na podstawie dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych przesłanek. Rodzinnego wywiadu środowiskowego nie przeprowadza się (art. 53 ust. 1 i 13 ustawy).

Podstawą przyznania wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym jest decyzja wydawana po zawarciu tzw. kontraktu mieszkaniowego, czyli dokonaniu ustaleń między podmiotem kierującym do tej formy wsparcia (tj. gminą albo powiatem), podmiotem prowadzącym mieszkanie treningowe lub wspomagane oraz osobą ubiegającą się o pobyt w tym mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym. Kontrakt ma formę pisemną i określa m.in. cel pobytu w mieszkaniu, okres pobytu, rodzaj i zakres świadczonego wsparcia, odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia oraz zasady (porządek) korzystania z mieszkania.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia w mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu oraz pracę socjalną, dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

W mieszkaniu treningowym zapewnia się usługi polegające na nauce rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych, służących prowadzeniu niezależnego życia, w zakresie:

samoobsługi;

zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym przygotowywania posiłków;

efektywnego zarządzania czasem;

efektywnego zarządzania finansami;

prowadzenia gospodarstwa domowego;

załatwiania spraw osobistych i urzędowych;

utrzymywania więzi rodzinnych;

rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej;

uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej;

poszukiwania pracy oraz utrzymania zatrudnienia.

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.