Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Mieszkanie chronione i wspomagane

NIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych Powiat Opatowski dysponuje 2 mieszkaniami chronionymi usytuowanymi w miejscowości Opatów i Nieskurzów Nowy, przeznaczonymi łącznie dla 8 osób oraz 1 mieszkaniem wspomaganym w Opatowie, w którym mogą przebywać łącznie 3 osoby potrzebujące pomocy i wsparcia. 

Mieszkanie chronione i wspomagane

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych Powiat Opatowski dysponuje 2 mieszkaniami chronionymi usytuowanymi w miejscowości Opatów i Nieskurzów Nowy, przeznaczonymi łącznie dla 8 osób oraz 1 mieszkaniem wspomaganym w Opatowie, w którym mogą przebywać łącznie 3 osoby potrzebujące pomocy i wsparcia.

Mieszkania prowadzone są w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym, obsługiwanej przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie.

Informacje dotyczące możliwości skorzystania z tej formy pomocy dostępne są w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
tel.: 15 8684 409
pcpr@opatow.pl

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opatowie
ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
tel. 15 832 03 33
copow@opatow.pl

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.