Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.opatow.naszepcpr.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Ambryszewska , adres poczty elektronicznej pcpr@pcpropatow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8684 392 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  znajduję się w budynku Starostwa Powiatowego w  Opatowie przy ul. Sienkiewicza 17, piętro V

Budynek znajduje się w odległości ok. 75 metrów od wejścia głównego do siedziby Starostwa znajduje się dworzec autobusowy. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostępność parkingu

Budynek Starostwa Powiatowego Opatowie, posiada parking ogólnodostępny dla klientów instytucji usytuowany przy ulicy Sienkiewicza 17. W odległości ok. 15 metrów od głównych drzwi wejściowych znajdują się dwa wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku urzędu wymaga jedynie przejścia z parkingu do budynku z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Dostępność wejścia

Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Sienkiewicza 17, znajduje się duży napis STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony parkingu przy ul. Sienkiewicza 17, natomiast drugie wejście znajduje się z lewej strony obiektu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu 7:30-15:30. Do wejścia głównego prowadzą dwa zewnętrzne stopnie (schody). Obok stopni zewnętrznych przy wejściu głównym z lewej strony oraz przy wejściu bocznym do budynku usytuowany jest podjazd  przystosowany dla osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównych drzwiach z lewej strony znajduje się dzwonek z domofonem.

Opis dostępności budynku Starostwa korytarzy, schodów i wind, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Budynek Starostwa jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Po wejściu do siedziby znajduje się przedsionek, oddzielony od holu głównego budynku drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Po wejściu do głównego holu po lewej stronie znajduje się punkt obsługi interesantów, oznaczony napisem „Biuro Obsługi Klienta”  Natomiast po prawej stronie znajdują się dwie windy osobowe z dostępem do pięciu kondygnacji budynku. Winda posiada wymiary: 1,20m x 1,20m, wejście 0,9m przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obok głównego szybu windowego znajduje się klatka schodowa, którą można dotrzeć do wyższych dostępnych pięter (0–5). Kondygnacje połączone są schodami.  Przy głównym holu po prawej stronie mieści się toaleta dla osób niepełnosprawnych która, jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na ciągach komunikacyjnych w budynku zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do poszczególnych pomieszczeń.

Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku:

  • tablica informacyjna umieszczona na parterze, obok szybu windowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Urząd nie posiada oznaczenia w postaci pól uwagi i pasów kontrastowych w ciągu komunikacyjnym (schody).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem oprócz pomieszczeń technicznych.

Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Starostwem Powiatowym w Opatowie za pośrednictwem wiadomości e-mail k.wiatrowski@opatow.pl.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie Starostwa Powiatowego w Opatowie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem w Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, telefonicznie (15) 86 84 392, e-mail: pcpr@pcpropatow.pl  lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Baner Biuletynu Informacji Publicznej

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.